Скачать PDF

SPORTA KLUBU LEMON GYM SNIEGTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1. JĒDZIENI
1.1 Šajos Noteikumos terminiem ar lielo burtu ir šādas nozīmes, izņemot gadījumus, kad konteksts tiem piešķir citu nozīmi:
Sporta klubs ir ar zīmolu LEMON GYM apzīmēts sporta klubs vai klubi, uz kuru attiecas Noteikumi, un/vai sporta kluba pakalpojumus sniedzošā juridiskā persona – SIA „Gym LV“, Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039, Reģistrācijas Nr.: 40103878721, mājas lapas adrese www.lemongym.lv.

Klients ir persona, kura iegūst:
a) Dalību uz noteiktu vai nenoteiktu laiku vai periodu;
b) Bezmaksas apmeklējumu/-us;
c) Papildu maksas pakalpojumu/-us.

Dalība ir Klienta iegūtas tiesības apmeklēt Sporta klubu un izmantot Sporta kluba pakalpojumus noteiktu vai nenoteiktu laika periodu atkarībā no iegūtā pakalpojuma veida.

Nepilngadīga persona Sporta kluba Klients no 14 līdz 17 gadu vecumam ieskaitot, kurš var izmantot iegādāto pakalpojumu Sporta klubā vienatnē, ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Pakalpojumi ir sporta kluba sniegtie pakalpojumi, kas ietver vai var ietvert:
a. fitnesa trenažieru zāli;
b. grupu nodarbības;
c. papildu pakalpojumus (piemēram, personīgais treneris), par kuriem Klients maksā papildu maksu.

Noteikumi Sporta kluba LEMON GYM sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras izmanto Sporta klubu LEMON GYM. Kā arī nosaka Sporta kluba pakalpojumu sniegšanas kārtību, obligātās drošības, higiēnas un citas prasības Klientiem, t.sk. tiesības un pienākumus.

Pirksta nospiedumu modelis ir Klienta nereproducējamais pirksta nospiedumu modelis, kurš izmanto Sporta klubos uzstādītos nereproducējamo pirksta nospiedumu modeļu skenerus. Nereproducējamais pirksta nospiedumu modelis tiek uzrādīts, ierodoties Sporta klubā, un tiek ieskenēts, Klientam uzliekot pirkstu uz nereproducējamā pirksta nospiedumu modeļa lasītāja. Pievienojot pirksta nereproducējamam pirksta nospiedumu lasītājam, Klients tiek identificēts un iegūst tiesības izmantot attiecīgos Sporta kluba pakalpojumus.

Rezervācija ir iepriekšēja vietas rezervēšana LEMON GYM Latvia mobilajā lietotnē vai pašapkalpošanās portālā Mans Lemon Gym, lai piedalītos grupu nodarbībās.

Līgums ir līgums kas noslēgts starp Klientu un Sporta klubu, kurš sastāv no Īpašajiem nosacījumiem un Vispārīgajiem nosacījumiem, tā visiem pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem.

Bezmaksas apmeklējums ir Klienta iegūtās tiesības vienu vai vairākas reizes apmeklēt Sporta klubu un izmantot Sporta kluba Pakalpojumus bezmaksas atkarībā no iegādāto Pakalpojumu veida, ar kuriem var iepazīties www.lemongym.lv.

Administrācijas maksa ir maksa par administratīvajiem procesiem un pakalpojumiem. Ar Papildu Pakalpojumu vai administrēšanas maksas veidiem var iepazīties http://www.lemongym.lv/buj sadaļā.

Zvanu centra darbinieks ir persona, kura ir Sporta kluba darbinieks un, kura attālināti nodrošina Klienta apkalpošanu Līguma slēgšanas un/vai laušanas saistītajos jautājumos, kā arī konsultācijas visos jautājumos par LEMON GYM pakalpojumiem. Zvanu centra kontakti tiek publicēti interneta vietnē www.lemongym.lv/kontakti/ un izvietoti labi redzamās vietās LEMON GYM sporta klubos.

 1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
  2.1 Sporta kluba pakalpojumus atļauts sākt izmantot tikai Sporta kluba Klientiem pēc rūpīgas iepazīšanās ar Noteikumiem, to apliecinot ar savu parakstu (uz papīra vai elektroniski).
  2.2 Noteikumi pieejami Sporta kluba mājaslapā un pašapkalpošanās terminālī, kas atrodas Sporta klubā. Katram Klientam ir jāuzrāda Sporta kluba administratoram šo Klientu identificējošu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Ja Klients atsakās iepazīties ar Noteikumiem un to apliecināt ar savu parakstu vai atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, Sporta klubs ir tiesīgs atteikt Klientam Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu. Nepilngadīga persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, fitnesa trenažieru zālē drīkst sportot un atrasties, tikai iesniedzot viena no vecākiem vai aizbildņa rakstisku lūgumu (lūgums ir jāaizpilda sporta klubā kopā ar vecākiem vai aizbildņiem). Parakstot līgumu, maksātājs drīkst būt tikai pilngadīga persona. Klientu personas dati tiek apstrādāti attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ar Sporta kluba Privātuma politiku, kurā ir nostiprināti personas datu apstrādes mērķi un datu subjektu tiesības, Sporta kluba klienti var iepazīties Sporta kluba administrācijā vai interneta vietnē https://www.lemongym.lv/privatuma-politika-2).
  2.3 Klientu personas dati glabājas un tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citu tiesību aktu prasībām. Sporta kluba klienti Sporta kluba administrācijā var iepazīties ar Sporta kluba privātuma aizsardzības politiku un datu subjektu tiesībām personas datu administrēšanas jomā. Visi Klientu personas dati, tai skaitā katra Klienta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, kontaktinformācija, Sporta klubu apmeklējumu datumi un laiki, veikto maksājumu informācija un Noteikumu 3. punktā minētie pirksta nospiedumu binārie kodi tiek uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu sniedzēja – “Perfect Gym Solutions SA”, Polijā reģistrētas sabiedrības ar reģistrācijas numuru 0000540912, ar kuru Sporta klubs (kuru pārstāv “SIA Gym LV”, reģistrācijas Nr. 40103878721) ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos par datu glabāšanu un konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem. Minēto personas datu (tajā skaitā Klientu pirksta nospiedumu, kas tiek izteikti binārajos kodos, kurus nav iespējams atkodēt vai izmantot, lai nesankcionēti identificētu Klientu) apstrādes mērķis ir nodrošināt Klientiem efektīvu piekļuvi Sporta klubam un tā sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošinot Klientu drošību Sporta klubu telpās, nepieļaujot trešo personu nesankcionētu piekļuvi Sporta klubam, kā arī nodrošināt Klientu kontroli, nepieļaujot, ka Dalība tiek nesankcionēti nodota trešajām personām.
  2.4 Personīgā Dalība tiek piešķirta Klientiem, kuri vēlas apmeklēt Sporta klubu. Klienti, kuri ir noformējuši Dalību, var to augšupielādēt savā Sporta kluba profilā un ieejai Sporta klubā izmantot pirksta nospiedumu (neatgūstamais pirksta nospiedumu modelis). Pirksta nospieduma modelis uzrādāms pēc ierašanās Sporta klubā. Klients ir tiesīgs nepiekrist sava neatgūstama pirksta nospiedumu modeļa datu izmantošanai. Ja Klients nepiekrīt, ka tā neatgūstama pirksta nospieduma modeļa dati tiek izmantoti Noteikumu Noslēguma nosacījumu 9.2 punktā norādītajiem mērķiem, Klients Sporta kluba telpās var iekļūt tikai Sporta kluba administrācijas vai zvanu centra darba laikā, izmantojot savu personu apliecinošu dokumentu, kas jāuzrāda Sporta kluba personālam. Sporta kluba darba laiks pieejams Sporta kluba interneta vietnē www.lemongym.lv, sadaļā “Kontakti”.
  2.5 Klients ir atbildīgs par patiesu un precīzu datu sniegšanu Sporta klubam un ir atbildīgs par kaitējumu, kas var rasties Sporta klubam un jebkurām trešajām personām, ja iesniegtie dati ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi.
  2.6 Dalība Klientiem tiek piešķirta arī, pamatojoties uz atsevišķi rakstisku vienošanos. Atsevišķa rakstiska vienošanās par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu tiek slēgta ar juridisku personu (par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu šādas juridiskās personas darbiniekiem, pārstāvjiem utt.).
  2.7 Klientiem, kuri ir ieguvuši Dalību, jāsāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tās apmaksas, ja attiecīgajā līgumā nav paredzēts cits Dalības aktivizēšanas termiņš. Ja Klients nesāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus šajā Noteikumu punktā vai attiecīgajā līgumā paredzētajā laika periodā, attiecīgā abonementa tipa derīguma termiņš automātiski tiks uzskaitīts no šī datuma.
  2.8 Dalība ir personificēta. To ir aizliegts nodot citām personām, pretējā gadījumā dalība tiks bloķēta bez iepriekšēja brīdinājuma.
  2.9 Katra Sporta kluba darba laiks ir norādīts tīmekļa vietnē www.lemongym.lv, kā arī šī informācija ir publiskota uz katra Sporta kluba ieejas durvīm. Sporta klubs ir tiesīgs mainīt Sporta kluba darba laikus, izvietojot attiecīgus paziņojumus redzamā vietā katrā klubā un tīmekļa vietnē www.lemongym.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš. Sporta klubu var slēgt uz periodu līdz 48 stundām, kamēr tiek veikti apkopes darbi. Šādās dienās pakalpojumi Klientiem netiks sniegti un viņi par to tiks iepriekš informēti.
  2.10 Piekļuve Sporta klubam:
  2.10.1 Klienti, kuri ir iegādājušies Dalību vai vēlās izmantot Bezmaksas apmeklējumu, var piekļūt Sporta klubam un izmantot Sporta kluba pakalpojumus, izmantojot vienu no identifikācijas metodēm:
  (a) Pirksta nospiedumu modelis, iepriekš reģistrējot to pašapkalpošanās terminālī, kas atrodas Sporta klubā, iesniedzot Pirksta nospiedumu modeļa attēlu Pirksta nospiedumu modeļa izveidei. Pirksta nospieduma modelis tiek pievienots Klienta profilam sistēmā; vai
  (b) skenējot viedtālrunī vai citā ierīcē instalētu QR kodu (Sporta klubos, kur šī iespēja ir pieejama). Šajā gadījumā Klients apņemas uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju un uzrādīt to Sporta kluba darbiniekam, ja Sporta kluba darbiniekam rodas šaubas par identitāti;
  2.10.2. Klientam, kurš nepiekrīt, ka tiek identificēts pēc pirksta nospieduma modeļa vai personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, brīdī, kad vēlās ienākt Sporta Klubā ar QR kodu, vai ja klienta pirksta nospiedumu modelis nav nolasāms, jo ir aizmirsis vai citu iemeslu dēļ nav izdevies uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tiek liegta piekļuve Sporta klubam;
  2.10.3. Klientam ir jāizmanto savs pirksta nospiedumu modelis vai QR kods vai jebkādu citu piekļuves metodi tikai savām personīgajām vajadzībām un nenodod to trešajām personām vai kā citādi dot iespēju trešajām personām iekļūt Sporta klubā, izmantojot Klienta identifikācijas līdzekļus. Šīs prasības pārkāpuma gadījumā Sporta klubam ir tiesības nekavējoties izbeigt Dalību un Līgumu. Nauda par šādu apmeklējumu Klientam netiks atmaksāta. Līgums tiek uzskatīts kā lauzts Klienta vainas dēļ un Klientam ir jāsamaksā piešķirtās Pakalpojumu atlaides, kas norādīta Līguma īpašajos noteikumos, kopsumma par laika periodu no Pakalpojumu sniegšanas sākuma līdz Līguma pēdējai dienai.
 2. DALĪBA. DALĪBAS DERĪGUMS UN TIESĪBAS.
  3.1 Dalības papildus pakalpojumi un tiesības:
  3.1.1 PREMIUM Dalība dod Klientam tiesības:
  • Apmeklēt visus Sporta klubus Lemon Gym (iespējami vairāki apmeklējumi dienā);
  • Bezmaksas iesaldēt līgumu uz 4 nedēļām gadā;
  • Apmeklēt grupu nodarbības;
  • Iegādāties YANGA ūdens abonementu ar -50% atlaidi. Iespēja lietot 1 reizi 45 minūtēs 500 ml.

3.1.2 PREMIUM FLEX vai PREMIUM MIDI Dalība dod Klientam tiesības:
• Apmeklēt visus Sporta klubus Lemon Gym (iespējami vairāki apmeklējumi dienā);
• Apmeklēt grupu nodarbības;
• Iegādāties YANGA ūdens abonementu ar -50% atlaidi. Iespēja lietot 1 reizi 45 minūtēs 500 ml.

3.1.3 COMFORT Dalība dod Klientam tiesības:
• Apmeklēt tikai vienu izvēlēto Sporta klubu, kas Līguma slēgšanas brīdī tika norādīts kā pamata klubs (iespējami vairāki apmeklējumi dienā).
• Iegādāties YANGA ūdens abonementu ar -20% atlaidi. Iespēja lietot 1 reizi 45 minūtēs 500 ml.

3.1.4 FLEX vai MIDI Dalība dod Klientam tiesības:
• Apmeklēt tikai vienu izvēlēto Sporta klubu, kas Līguma slēgšanas brīdī tika norādīts kā pamata klubs (iespējami vairāki apmeklējumi dienā).

3.2 Dalības minimālais darbības termiņš Sporta klubos (sākot no Dalības aktivizēšanas dienas)
3.2.1 Beztermiņa Dalībai FLEX vai PREMIUM FLEX ir noteikts minimālais izmantošanas termiņš – 30 pilnībā apmaksātas kalendārās dienas;
3.2.2 Dalībām ar minimālo izmantošanas termiņu 1 Dalības mēnesis ir noteikts kā 30 pilnībā apmaksātas kalendārās dienas.

 1. AIZSTĀŠANA
  4.1 Klienti, kuriem ir viena kluba dalība, var mainīt klubu, kur ir pieejama tā pati Dalība, to var izdarīt Sporta kluba reģistratūrā vai attālināti rakstot uz e-pastu hello@lemongym.lv, samaksājot papildus Administrācijas maksu. Ja Dalība tiek mainīta no lētākas uz dārgāku, Klientam ir jāsamaksā Dalības maksas starpība saskaņā ar Sporta kluba reģistratūrā spēkā esošajām cenām dalības maiņas dienā. Dalības korekcija Klientiem tiek veikta automātiski uzreiz pēc nepieciešamās starpības apmaksas. Klients jebkurā laikā var nomainīt dalību no COMFORT, FLEX, MIDI, PREMIUM MIDI vai PREMIUM FLEX uz PREMIUM par standarta ikmēneša Pakalpojuma maksu;
  4.2 Klienti, kuri vēlas 9 vai 12 mēn. Dalību pārrakstīt uz citu personu, to var izdarīt vienu reizi, Sporta kluba reģistratūrā vai attālināti rakstot uz e-pastu hello@lemongym.lv uzrakstot iesniegumu un samaksājot papildus Administrācijas maksu.
 2. IZBEIGŠANA
  5.1 Klientiem, kuri ir iegādājušies Dalību, samaksātā nauda atpakaļ netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Sporta kluba vainas dēļ Klients nav varējis izmantot Sporta kluba pakalpojumus, un citos Noteikumos un līgumos, kas noslēgti starp Klientu un Sporta klubu, kā arī tiesību aktos noteiktos gadījumos;
  5.2 Ja Klients atsakās no pakalpojumiem un tajā nav sporta kluba vainas, Klients ir tiesīgs pieprasīt atdot par Dalību samaksātās maksas daļu, kas proporcionāla laikam līdz Dalības termiņa beigām, tomēr, tikai sedzot Sporta klubam tā rezultātā radušos tiešos zaudējumus, par kādiem uzskatāma Klientam piešķirtā atlaide, iegādājoties ilgtermiņa Dalību, tas ir, starpība starp Klienta samaksāto Dalības maksu (rēķinot mēnešos) un reģistratūrā vai attālināti pārdotā mēneša abonementa standarta cenu par laika periodu, kurā Klients apmeklēja Sporta klubu, Administrācijas maksu un citus tiešos zaudējumus, ja tādi būtu;
  5.3 Ja Klients atsakās no pakalpojumiem Sporta kluba vainas dēļ, tam tiek atdota par Dalību samaksātā maksas daļa, kas proporcionāla nesniegto pakalpojumu laikam līdz Dalības termiņa beigām;
  5.4 Klientiem (fiziskām personām), kuru Dalību ir apmaksājuši to darba devēji (uzņēmumi), nav tiesīgi paši pieprasīt Dalības izbeigšanu un atgūt naudu par to.
 3. VISPĀRĒJIE KLIENTU UZVEDĪBAS NOTEIKUMI UN ATBILDĪBA PAR TO NEIEVĒROŠANU
  6.1 Sporta klubā un tā teritorijā Klients:
  6.1.1 izmanto Sporta kluba pakalpojumus, īpašumu un inventāru atbildīgi un rūpīgi, veic visas iespējamās darbības, lai, izmantojot Sporta pakalpojumus, nenodarītu kaitējumu sev, Sporta klubam, savai veselībai un īpašumam vai citu Sporta kluba Klientu un darbinieku veselībai un īpašumam;
  6.1.2 nekavējoties informē Sporta kluba darbiniekus par savas vai citu Klientu veselības pasliktināšanos vai traumu, kas iegūta, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
  6.1.3 var fotografēt vai uzņemt video, tikai saņemot Sporta kluba vadības atļauju. Ja Klients pārkāpj šo prasību, Sporta klubs patur tiesības izbeigt šāda Klienta dalību, atgriežot maksu par nesniegtajiem pakalpojumiem;
  6.1.4 fitnesa trenažieru zālē obligāti jāvalkā sporta drēbes un slēgti sporta maiņas apavi, kas stabili satur pēdu;
  6.1.5 pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīstas ar aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumiem, kas izvietoti Sporta kluba telpās vai uz inventāra, vai aprīkojuma, bet jebkādu neskaidrību gadījumā neizmanto šo aprīkojumu un inventāru, bet vēršas pie atbildīgajiem Sporta kluba darbiniekiem, lai tie sniedz nepieciešamo informāciju;
  6.1.6 izmanto Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim, atbilstoši šī aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādītajiem veidiem un kārtībai; neizmanto īslaicīgi bojātu aprīkojumu un inventāru;
  6.1.7 netraucē citiem Klientiem izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Klienti, kuri pamanījuši citu Klientu neatbilstošu uzvedību, kas traucē pārējiem Klientiem izmantot pakalpojumus vai arī var apdraudēt pārējo Klientu drošību un veselību, par to informē atbildīgo Sporta kluba darbinieku vai raksta uz hello@lemongym.lv;
  6.1.8 atlīdzina Sporta klubam nodarīto materiālo kaitējumu (par sabojātu aprīkojumu, inventāru, utt.), kas radies Klienta vainas vai nepilngadīgo personu, kas kopā ar tiem ieradušās, vainas dēļ, saskaņā ar Sporta kluba uzrādīto zaudējumu novērtējuma aktu. Klients sedz Sporta klubam radītos zaudējumus ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc zaudējumu novērtējuma akta iesniegšanas par zaudējumu radīšanu atbildīgajam Klientam, izņemot gadījumus, kad, Sporta kluba administrācijai vienojoties ar Klientu, tiek noteikts cits zaudējumu segšanas termiņš;
  6.1.9 ievēro citus šo Noteikumu nosacījumus.
  6.2 Sporta klubā un tā teritorijā Klientiem ir aizliegts:
  6.2.1 Sniegt trenera, veselības vai tamlīdzīgus pakalpojumus Sporta kluba Klientiem, konsultēt, apmācīt Klientus, nesaņemot Sporta kluba piekrišanu/neparakstot šim mērķim sadarbības līgumu ar Sporta klubu. Šīs prasības pārkāpuma gadījumā Sporta klubam ir tiesības nekavējoties izbeigt Dalību un Līgumu. Nauda par šādu apmeklējumu Klientam netiks atmaksāta. Līgums tiek uzskatīts kā lauzts Klienta vainas dēļ un Klientam ir jāsamaksā piešķirtās Pakalpojumu atlaides, kas norādīta Līguma īpašajos noteikumos, kopsumma par laika periodu no Pakalpojumu sniegšanas sākuma līdz Līguma pēdējai dienai;
  6.2.2 Ņemt līdzi vai lietot alkoholu, citas psihotropās un narkotiskās vielas, ienest vai lietot dzērienus stikla traukā;
  6.2.3 Atrasties Sporta klubā alkoholisko vai psihoaktīvo vielu (narkotiku, medikamentu, citu apreibinošo vai toksisko vielu) reibumā Sporta klubā;
  6.2.4 Atrasties Sporta kluba recepcijas, jeb reģistratūras un personālu zonās vai telpās;
  6.2.5 Labas higiēnas prakses ievērošanai, atrasties dušā bez speciāli šim nolūkam paredzētiem apaviem;
  6.2.6 Sporta klubā ir aizliegts ienest un lietot sporta krītu ka arī citas vielas, kas varētu bojāt vai sasmērēt Sporta kluba īpašumu un aprīkojumu;
  6.2.7 Skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.
  6.3 Sporta klubs nesniedz īpašuma pieskatīšanas pakalpojumus, bet tikai nodrošina Klientiem iespēju atstāt līdzpaņemtās mantas noteiktās vietās. Personīgās lietas Klienti atstāj Sporta kluba garderobē un ģērbtuves skapīšos, kuri pēc mantu atstāšanas, Klientiem ir jāaizslēdz. Sporta kluba fitnesa trenažieru zālē ir stingri aizliegts ienest sporta somas vai mugursomas, kā arī šaujamieročus (tajā skaitā gāzes) vai aukstos ieročus. Sporta klubs neuzņemas atbildību par Klientu ģērbtuvēs vai citās kluba telpās atstātām lietām. Sporta klubs neuzņemas atbildību par Klientu mantu nozaudēšanu un/vai sabojāšanu, izņemot gadījumus, kad tas noticis Sporta kluba vainas dēļ. Klienta Sporta klubā atstātās mantas tiek uzglabātas 7 kalendārās dienas pēc to atrašanas, bet pēc tam tās tiek iznīcinātas. Atrastie dokumenti tiek nodoti policijai. Klientam, izejot no Sporta kluba, skapītis ir jāatstāj atslēgts. Ja skapītis pēc Sporta kluba darba laika tiek atstāts slēgts, slēdzeni pārgriež un Sporta klubs neuzņemas atbildību par zaudējumiem.
  6.4 Sporta klubs ir tiesīgs atteikt pakalpojumu sniegšanu personām, kuras pārkāpj šos Noteikumus, kā arī citām nevēlamām personām, kuru uzvedība apdraud citu Sporta kluba Klientu intereses, un/vai kuru darbības apvaino/pazemo (tostarp mutiski, izmantojot nenormatīvo leksiku) Klientu, Sporta kluba vai Zvanu centra darbinieku, un/vai vairākkārt ierodas Sporta klubā apreibinošo vielu ietekmē un neuzklausa atbildīgo Sporta kluba darbinieku vai Zvanu centra darbinieku sniegtos likumīgos norādījumus un/vai ir nesavietojama ar šiem Noteikumiem. Sporta kluba atbildīgie darbinieki ir tiesīgi Klientiem, kuri ir pārkāpuši šos Noteikumus, izbeigt Klientu Dalības derīgumu un atstāt Sporta kluba telpas. Nauda par šādu apmeklējumu Klientam netiks atmaksāta. Līgums tiek uzskatīts kā lauzts Klienta vainas dēļ un Klientam ir jāsamaksā piešķirtās Pakalpojumu atlaides, kas norādīta Līguma īpašajos noteikumos, kopsumma par laika periodu no Pakalpojumu sniegšanas sākuma līdz Līguma pēdējai dienai. Šādā gadījumā Klientam tiek atmaksāta par Dalību samaksātās maksas daļa proporcionāli laika posmam līdz Dalības termiņa beigām, atņemot Sporta klubam Noteikumu neievērošanas rezultātā radītos tiešos pamatotos zaudējumus.
 4. KLIENTU VESELĪBA
  7.1 Sporta klubs nodrošina Klientiem iespēju izmantot tā sniegtos pakalpojumus, tomēr tas neizvērtē šo pakalpojumu ietekmi uz konkrētā Klienta veselību, kā arī negarantē šo pakalpojumu pozitīvo ietekmi, t.i.:
  7.1.1 Ņemot vērā konkrētā Klienta veselības stāvokli, Sporta kluba sniegtajiem pakalpojumiem var būt negatīva ietekme uz Klienta veselību, tādēļ apmeklētājam (Klientam) ir jābūt uzmanīgam un rūpīgam, pieņemot lēmumu par Sporta kluba apmeklējumu un izvēloties konkrētus tā sniegtos pakalpojumus.
  7.1.2 Pakalpojumi netiek sniegti personām ar veselības problēmām, kas var apdraudēt šo personu vai citu Klientu veselību un/vai dzīvību, drošību vai higiēnu (infekcijas slimības, nesaturēšana, cita veida nesaturēšana utt.), tādēļ, saņemot šādu informāciju, Sporta klubs patur tiesības neielaist šādu Klientu Sporta klubā vai noteiktās tā zonās.
  7.1.3 Sporta klubs neatlīdzina ne materiālo, ne nemateriālo kaitējumu, kas nodarīts Klienta veselībai un dzīvībai tā sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.
  7.1.4 Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Klienta veselības stāvokli, Sporta kluba darbinieks ir tiesīgs lūgt Klientu uzrādīt ārsta izziņu par savu veselības stāvokli. Klienta Sporta klubā uzrādītā ārsta izziņa netiek apstrādāta automātiski un netiek sistematizēta vai paredzēta datu sistēmas veidošanai.
  7.2 Izvēloties Sporta kluba pakalpojumus, Klients vispirms ņem vērā savu veselības stāvokli un šo pakalpojumu iespējamo ietekmi uz to, tas ir:
  7.2.1 Pirms Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanas, Klients pārliecinās, ka tā veselības stāvoklis ļauj apmeklēt Sporta klubu un izmantot konkrētos sniegtos pakalpojumus;
  7.2.2 Pirms uzsākt Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanu, Klientam ieteicams pārbaudīt savu veselības stāvokli un konsultēties ar ārstu;
  7.2.3 Izmantojot Sporta klubā esošos instrumentus un pakalpojumus, Klienti patstāvīgi izvēlas konkrētu sporta aprīkojumu, treniņiem izmantoto aprīkojumu un fizisko slodzi, pamatojoties uz katra paša individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu;
  7.2.4 Klienti, kuru veselības problēmas var apdraudēt viņus pašus vai citu Klientu veselību un/vai dzīvību, par to informē Sporta klubu;
  7.2.5 Klienti pilnībā uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa piemērotību Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanai un par savu veselības stāvokli sniegto datu pareizību;
  7.2.6 Visu atbildību par Klienta veselības problēmām, ievainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas rodas, apmeklējot Sporta klubu, uzņemas Klients, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.
 5. PAPILDU NOTEIKUMI SPORTA KLUBĀ
  8.1 Klients ir informēts un piekrīt, ka viņš darbosies (trenēsies) Sporta klubā patstāvīgi, pats izvēloties konkrētus trenažierus, instrumentus, iekārtas, kā arī fizisko slodzi, pamatojoties uz savām individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu. Fitnesa zālē Sporta kluba darbinieku nebūs, Klienta treniņi fitnesa zālē notiks bez uzraudzības.
  8.2 Ņemot vērā Sporta kluba darba un klientu apkalpošanas specifiku un to, ka Klienti patstāvīgi izmanto Sporta klubu pakalpojumus, Klienti tiek informēti un piekrīt, ka Sporta kluba telpās noteiktos Sporta kluba darba laikos var nebūt darbinieki. Pirms katra Sporta kluba apmeklējuma Klientam ir pienākums iepazīties ar Sporta kluba evakuācijas plānu, kas atrodas pie kluba ieejas.
  8.3 Klientam ir jāuzņemas atbildība un jāseko līdzi tam, cik reizes viņš ir apmeklējis Sporta klubu mēnesī, jo šī informācija var būt pieprasīta no apdrošināšanas kompānijas, lai noteiktu kompensācijas apmēru par nepieciešamo Dalības maksu.
  8.4 Pirms vingrinājumu veikšanas uz trenažiera, inventāra vai paklāja ir obligāti jāuzklāj auduma dvielis. Pēc vingrinājuma veikšanas trenažieris ir jāatstāj citiem Klientiem piemērotā lietošanas kārtībā. Trenažieru piederumi, cits fitnesa zāles aprīkojums un svari jānoliek tiem paredzētās vietās.
  8.5 Saunas lietošanas noteikumi:
  8.5.1 Saunā jāizmanto auduma dvielis;
  8.5.2 Ķermeņa skrubja, pirts medus vai citu kopšanas līdzekļu lietošana saunā ir aizliegta;
  8.5.3 Saunā ir aizliegts lietot pirtsslotiņas;
  8.5.4 Atrasties saunā var tikai speciāli šim nolūkam paredzētajos apavos;
  8.5.5 Katrs Klients ir pats atbildīgs par savu veselības stāvokli apmeklējot saunu. Par Nepilngadīgā personas veselības stāvokli atbild persona, kura ir parakstījusi rakstisku lūgumu atļaut Nepilngadīgai personai izmantot Sporta kluba Pakalpojumus.
  8.6 Grupu nodarbību vietu rezervēšana:
  8.6.1 Klientam, kurš vēlas piedalīties grupu nodarbībās, iepriekš jārezervē vieta Sporta kluba mājaslapā Mans Lemon Gym vai mobilajā lietotnē. Vietu skaits Sporta kluba grupu nodarbībās ir ierobežots;
  8.6.2 Grupu nodarbības notiek, ja treniņā piedalās vismaz 3 Klienti;
  8.6.3 Ja Klients nevar ierasties uz iepriekš rezervētu grupas nodarbību/-ām, Klientam pašam ir jāatceļ Rezervācija/-as. Atcelšana ir iespējama tikai tad, ja atlikušas vairāk nekā 60 minūtes pirms nodarbības sākuma;
  8.6.4 Sporta klubs bloķē Klientam iespēju izmantot grupu nodarbības uz 1 nedēļu, ja Klients nedēļas laikā ir veicis grupu nodarbības Rezervāciju un 2 reizes nav ieradies uz rezervēto treniņu laicīgi neatceļot Rezervāciju;
  8.6.5 Pirms grupu nodarbību sākuma, Klientam jāatrodas Sporta klubā, pretējā gadījumā Rezervācija nav derīga.
 6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI
  9.1 Sporta klubs ir tiesīgs apstrādāt Klienta neatgūstamu pirksta nospieduma modeli šādos nolūkos: Klienta identificēšanai, lai nodrošinātu atvieglotu Klienta iekļūšanu Sporta klubā, kā arī Sporta klubā notikušu nelaimes gadījumu vai zādzību gadījumos, un tas tiek glabāts Sporta kluba klientu datubāzē līdz dalības beigām. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī, t.sk. arī pirms šo Noteikumu akceptēšanas, paziņot Sporta klubam par to, ka tas nepiekrīt sava neatgūstama pirksta nospieduma modeļa apstrādei Noteikumos paredzētajiem nolūkiem vai kādam no nolūkiem, informējot par to Sporta klubu e-pastā privatums@lemongym.lv.
  9.2 Sporta klubs ir tiesīgs tiešā mārketinga nolūkā informēt Klientu par Sporta kluba aktualitātēm un personalizētiem piedāvājumiem, paziņojot jaunumus uz Klienta norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī, t.sk. arī pirms šo Noteikumu akceptēšanas, paziņot Sporta klubam par to, ka tas nepiekrīt Noteikumos, t.sk. šajā punktā minēto paziņojumu saņemšanai, informējot par to Sporta klubu e-pastā privatums@lemongym.lv vai pašapkalpošanās portālā Mans Lemon Gym.
  9.3 Pēc apmeklētāja (Klienta) lūguma šo Noteikumu un (vai) Privātuma politikas noraksts tiek izsniegts apmeklētājam (Klientam) Sporta kluba reģistratūrā vai nosūtīts uz apmeklētāja (Klienta) norādīto elektroniskā pasta adresi.
  9.4 Šie Noteikumi ir obligāti Klientam un attiecas arī uz apmeklētājiem, kuriem tiek piešķirta vienreizēja atļauja izmantot Sporta kluba pakalpojumus tādā apmērā, kādā tas atbilst vienreizējā apmeklējuma nosacījumiem. Šādi apmeklētāji netiek fotografēti identifikācijas nolūkiem un to pirksta nospiedumu modeļu dati tiks automātiski dzēsti nākamajā dienā.
  9.5 Ja rodas izmaiņas tirgus apstākļos vai tirgu regulējošajos tiesību aktos, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ, Sporta klubu Lemon Gym administrācija ir tiesīga atjaunināt Noteikumus, par to informējot klientus tīmekļa vietnē www.lemongym.lv 10 dienas pirms šādas noteikumu atjaunināšanas un par to paziņot, izvietojot attiecīgus paziņojumus Sporta klubu reģistratūrā vai uz paziņojuma dēļa.
  9.6 Lemon Gym Sporta kluba Noteikumu pilnīgā un aktuālā redakcija sniegta un ar to var iepazīties tīmekļa vietnē www.lemongym.lv.
  9.7 Nepieciešama Jūsu piekrišana mūsu sūtīto paziņojumu tiešā mārketinga nolūkos saņemšanai e-pastā, īsziņās, pa tālruni.
  9.8 Ja nākotnē vairs nevēlēsieties saņemt Lemon Gym Jums sūtīto informāciju uz elektronisko pastu, tālruni vai īsziņā, jebkurā brīdī varēsiet atcelt savu piekrišanu, atsūtot vēstuli uz privatums@lemongym.lv vai pašapkalpošanās portālā Mans Lemon Gym. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu Privātuma politikā www.lemongym.lv.