PRIVĀTUMA POLITIKA
 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA
  1.1. SIA Gym LV (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, potenciālos darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati var tikt apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
  1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos, mobilajā aplikācijā “Lemon Gym” un tml.).
  1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa birojā, sporta klubos un mājaslapā – https://www.lemongym.lv/ (turpmāk – Vietne) un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.

  2. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA
  2.1. Datu apstrādes pārzinis ir SIA Gym LV, reģistrācijas numurs 40103878721, juridiskā adrese Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 20160955, bet elektroniskā pasta adrese – hello@lemongym.lv.

  3. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA
  3.1. Pārziņa datu aizsardzības speciālista elektroniskā pasta adrese ir privatums@lemongym.lv.

  4. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS
  4.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:
  4.1.1. Pārziņa personāls, t.sk. darbinieki un potenciālie darbinieki;
  4.1.2. Klienti;
  4.1.3. Potenciālie klienti;
  4.1.4. Klientu pārstāvji, t.sk. likumiskie un pilnvarotie;
  4.1.5. Sadarbības partneri un to pārstāvji;
  4.1.6. Personas, kas piekritušas saņemt Pārziņa mārketinga materiālus;
  4.1.7. Personas, kas sazinās ar Pārzini, izmantojot sociālos tīklus;
  4.1.8. Personas, kas izmanto Pārziņa aplikāciju;
  4.1.9. Personas, kas piedalās Pārziņa pasākumos.
  4.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
  4.2.1. piedāvātu, sniegtu un nodrošinātu preces un pakalpojumus saviem klientiem un potenciālajiem klientiem;
  4.2.2. identificētu Datu subjektu (klientu);
  4.2.3. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  4.2.4. konstatētu un novērstu dažādu raksturu pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā;
  4.2.5. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
  4.2.6. īstenotu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;
  4.2.7. īstenotu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, sniegt pakalpojumus un pārdot preces, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas un pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī pirms tās, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, novērst dažāda rakstura pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā, pakalpojumu statistikas izveide, klientu apmierinātības par saņemto pakalpojumu noskaidrošana, veicot aptaujas, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses, u.c.
  4.3. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
  4.3.1. Vārds;
  4.3.2. Uzvārds;
  4.3.3. Dzimums;
  4.3.4. Dzimšanas dati – personas kods vai dzimšanas dati;
  4.3.5. Kontaktdati – adrese, tālruņa nr., e-pasta adrese;
  4.3.6. Bankas dati – konta numurs, maksājumu kartes numurs;
  4.3.7. Veselības dati;
  4.3.8. Biometriskie dati – pirksta nospieduma moduļa dati;
  4.3.9. Fotoattēls;
  4.3.10. Video ieraksts;
  4.3.11. Balss ieraksts – telefona sarunas audio ieraksts.
  4.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir:
  4.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Reizēm, lai Pārzinis varētu nodrošināt personalizētus piedāvājumus un apkalpošanu, vai kvalitatīvāku pakalpojuma pieredzi, ir nepieciešama Datu subjekta piekrišana. Savu piekrišanu Datu subjekts vienmēr var atsaukt.
  4.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Pamatojoties uz šīm tiesībām, Pārzinis veic Datu subjekta personas datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams ar Datu subjektu noslēgta līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami līguma noslēgšanai, pamatojoties uz Datu subjekta pieprasījumu. Šādā gadījumā Pārzinis datus izmanto tādēļ, lai nodrošinātu ar Datu subjektu noslēgtajā līgumā paredzēto saistību izpildi.
  4.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Šādos gadījumos Pārzinim ir jāapstrādā Datu subjekta personas datus, jo to nosaka likums. Ja datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar likumu, tad nedz Pārzinis, nedz Datu subjekts šo datu apstrādi ietekmēt nevar.
  4.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta d) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Šādos gadījumos Pārzinis drīkst veikt datu apstrādi, lai, piemēram ar video novērošanas kameru ierakstu palīdzību varētu atklāt sporta klubā veiktus pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus, kā arī tādā veidā nodrošinātu prevenciju.
  4.4.5. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns. Minētajos gadījumos Pārzinim ir tiesības veikt datu apstrādi, lai tādējādi realizētu kādu no savām likumiskajām (leģitīmajām) interesēm, piemēram, bet ne tikai, lai veiktu telefona sarunu audio ierakstu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas vai pierādījumu nodrošināšanas nolūkā.
  4.4.6. Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka biometrisko vai veselības datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Pārzinim, lai nodrošinātu Datu subjektu ar labāku pakalpojuma pieredzi
  un izvērtētu pakalpojuma sniegšanas pieļaujamību Datu subjektam, var būt nepieciešams saņemt Datu
  subjekta piekrišanu par viņa veselības datu pārbaudi un/vai pirksta nospieduma datu izmantošanai. Datu subjektam ir tiesības nepiekrist savu biometrisko datu un/vai veselības datu apstrādei, taču tad jārēķinās, ka var tikt ierobežota pakalpojuma pieejamība tieši saistībā ar nepieciešamo datu apstrādes aizliegumu.
  4.4.7. Regulas 9.panta otrā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm.
  4.5. Pārzinis var apstrādāt galvenokārt šādus personas datus šādiem nolūkiem:
  4.5.1. Lai sagatavotu un noslēgtu līgumu ar klientu – Pārzinis var apstrādāt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, kontaktdatus, ziņas par dzimumu, balss ierakstu, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts)
  4.5.2. Lai sagatavotu un noslēgtu darba vai uzņēmuma līgumu – Pārzinis var apstrādāt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, kontaktdatus, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts)
  4.5.3. Lai identificētu klientu saistībā ar piekļuves nodrošināšanu sporta klubam vai sporta kluba telpās notikušu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu atklāšanas vajadzībām – Pārzinis var apstrādāt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, ziņas par dzimumu, adresi, fotoattēlu, klienta iesniegtos pirksta nospieduma moduļa datus, klienta personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības datus, klientam izsniegtās NFC tipa kartes datus, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt un kas klienta identifikācijas nolūkā nepieciešama Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts un Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts)
  4.5.4. Telefona sarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai – balss ieraksts, informācija, kuru Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim, t.sk., vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts)
  4.5.5. Lai informētu Datu subjektu (SMS, e-pastā, zvanot) par personalizētiem piedāvājumiem un citiem ar Pārzini saistītiem jaunumiem, tostarp, lai sagatavotu personalizētus piedāvājumus, kuriem Datu subjekts ir pieteicies – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimums, dzimšanas dati (vecums). (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts)
  4.5.6. Ar mārketingu (reklāmu) saistītu materiālu izveides un publicēšanas vajadzībām – vārds, uzvārds, fotoattēls, video ieraksts, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts piekritis sniegt. (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts)
  4.5.7. Darbinieku darbspējas novērtēšanai (Obligātā veselības pārbaude) – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, veselības dati. (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts un Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts)
  4.5.8. Ar klientiem noslēgto līgumu administrēšanas un norēķinu vajadzībām – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati, bankas dati. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts)
  4.5.9. Lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (t.sk. grāmatvedības) izpildi – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati, bankas dati, video ieraksts (iesniegšanai tiesībsargājošām iestādēm). (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts)
  4.5.10. Īpašuma aizsardzības un pārkāpumu (noziedzīgu nodarījumu) novēršanas un atklāšanas nolūkā – video ieraksts. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts)
  4.5.11. Pierādījumu nodrošināšanas pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, ka arī pierādījumu nodrošināšanas pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta vajadzībām, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole un uzlabošanas vajadzībām – balss ieraksti, video ieraksti, e-pasta sarakstē ietvertie personu dati, bankas dati. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts)
  4.5.12. Vadības lēmumu pieņemšanai un Pārziņa uzņēmumu grupas uzņēmējdarbības attīstībai – vārds, uzvārds, dzimšanas dati (vecums), dzimums, pakalpojumu vai preču iegādes vēsture. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts)
  4.5.13. Lai veiktu klientu aptaujas nolūkā noskaidrot klientu apmierinātību ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti un ieteikumiem pakalpojuma uzlabošanā. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts)
  4.5.14. Lai pirms termiņa bez sankcijām izbeigtu pakalpojuma līgumu ar klientu – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, kontaktdatus, veselības datus (ārstniecības personas sagatavots izraksts). (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts un Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts)

  5. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
  5.1. Datu subjekta personas datu uzglabāšana ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka un pamata. Datu subjekta personas datus Pārzinis uzglabās glabāti tik ilgi, cik to pieprasa Latvijas Republikas tiesību akti, vai līdz Datu subjekta sniegtās piekrišanas atsaukšanai (ja datu apstrādes pamats ir piekrišana), vai noslēgtā līguma darbības laiku un 3 gadus pēc līguma darbības beigām (komerctiesiskais noilgums), vai saskaņā ar Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.
  5.2. Video novērošanas ieraksti (pēc ieraksta veikšanas) tiek glabāti līdz 1 mēnesim vai ilgāk, ja tam ir tiesisks pamats. Minētais termiņš ir atkarīgs no video ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un video ierakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpības.

  6. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS
  6.1. Pārzinis Datu subjekta personas datus nenodos ārpus ES, EEZ, kā arī nenodos nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

  7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
  7.1. Videonovērošanas dati pēc pamatota pieprasījuma var tikt izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesām, kā arī Pārziņa nolīgtam datu apstrādātājam.
  7.2. Datu subjekta personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti Pārziņa uzņēmumu grupā ietilpstošiem uzņēmumiem vadības pakalpojumu nodrošināšanas un uzlabošanas, kā arī statistikas nolūkos, valsts iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, sociālo tīklu uzturētājiem, Vietnes un e-pasta servera pakalpojuma sniedzējam, inkasso uzņēmumiem, maksājumu apstrādātājiem, Datu subjektu likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem, IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts nav izsmeļošs, jo laiku pa laikam Pārzinis var mainīt vai papildināt iespējamo datu saņēmēju loku. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus. Pārzinis izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie sadarbības partneri nav tiesīgi Datu subjekta personas datus izmantot citiem mērķiem.

  8. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA
  8.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus fiziskos un loģiskos aizsardzības un prevencijas pasākumus.

  9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  9.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
  9.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
  9.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
  9.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
  9.5. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā brīvi atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
  9.6. Ja Datu subjekts uzskata, ka viņa tiesības ir vai var tikt pārkāptas, tad lūdzam nekavējoties vērsties pie Pārziņa ar sūdzību. Pārzinis nodrošinās to, ka pēc sūdzības saņemšanas, tas sazināsies ar Datu subjektu noteiktā termiņā un informēs par sūdzības izskatīšanas gaitu un izskatīšanas rezultātu. Ja izmeklēšanas rezultāti Datu subjektu neapmierina, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija.
  9.7. Datu subjektam ir tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt
  pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: info@dvi.gov.lv), vai nogādājot to Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

  10. SĪKDATNES
  Kas ir sīkdatnes?
  Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

  Obligātās sīkdatnes
  Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

  Funkcionālās sīkdatnes
  Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

  Analītiskās sīkdatnes
  Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Ads.

  Mērķa (reklāmas) sīkdatnes
  Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Pārziņa pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Ads. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

  Kādiem mērķiem (nolūkiem) Pārzinis izmanto sīkdatnes
  Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:
  • nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;
  • pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • lietotāju autentifikācijai;
  • gadījumā, ja lietotājs ir Pārziņa pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu Pārziņa radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot vietni.

  Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
  Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

  Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
  Apmeklējot vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot vietni lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai Pārzinis izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

  11. TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI
  (a) Katru reizi, kad persona apmeklē Vietni, Pārziņa vārdā un likumīgajās interesēs tiek izmantota trešās personas programmatūra “Google Analytics”, kas ievāc informāciju par to kā personas lieto Vietni, piemēram, fiksē personu darbības Vietnē un nosaka personas uzvedības modeļus. Šis pakalpojums tiek izmantots ar mērķi noteikt to, cik apmeklētāji apmeklē Vietni un kuras Vietnes sadaļas. Ievāktā informācija palīdz noskaidrot, kā darbojas Vietne un kā Pārzinis var to uzlabot. Pārszinis nenosaka Vietnes apmeklētāja identitāti un neļauj to darīt programmai “Google Analytics”.
  (b) Interneta mājas lapā tiek piedāvāti mājas lapas “YouTube” video ieraksti. Pakalpojuma sniedzējs “YouTube” kontrolē visu informāciju, kas ievākta, personām skatoties šādu saturu. Pakalpojumu sniedzēja “YouTube” privātuma politika pieejama šādā interneta adresē: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

  12. DALĪBA PĀRZIŅA PASĀKUMOS
  Ar Jūsu piekrišanu, Jūsu dalības fakts, vārds, uzvārds un fotogrāfija tiks izmatoti, lai plašākai sabiedrībai paziņotu par Pārziņa organizētajiem pasākumiem. Mēs apliecinām, ka, izmantojot iepriekš norādītās fotogrāfijas, nepārkāpsim Jūsu cieņu un godu. Jūsu fotogrāfijas ar Jūsu piekrišanu var tikt publicētas sociālo tīklu Pārziņa kontos, Vietnē. Mēdiju pārstāvji var publicēt Jūsu fotogrāfijas tikai ievērojot tiem noteiktās likumu prasības, tomēr Pārzinis neuzņemas atbildību par mēdiju pārstāvju rīcību. Parasti fotogrāfijas tiks publicētas un glabātas 3 gadus pēc pasākuma, izņemot likumā noteiktos izņēmumus.

  13. DALĪBA ATLASĒ
  Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu dzīves aprakstu (CV) un/ vai motivācijas vēstuli un/ vai citu Jūsu sniegto informāciju, kuru Jūs sniedziet mums darba atlases veikšanas nolūkā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs sniedzat mums vai uzņēmumam, kas sniedz darbā pieņemšanas pakalpojumus. Ja neatsūtīsiet savu dzīves aprakstu (CV) un/ vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim izvērtēt Jūsu piemērotību piedāvātajam amatam. Gadījumā, ja nesniegsiet atsevišķu savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus pēc darba atlases beigām, Jūsu personas datus apņemamies dzēst un/ vai iznīcināt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas ar izvēlēto kandidātu.

  14. SOCIĀLIE TĪKLI
  Visa informācija, kuru mums sniedzat izmantojot sociālos tīklus (tai skaitā paziņojumus, “Like” (latviešu valodā – “patīk”) un “Follow” (latviešu valodā – “sekot”) izmantošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks. Interneta mājas lapā sniegtas norādes uz mūsu kontu sociālajos tīklos. Šobrīd mums ir konti šādos tīklos:
  (a) tīklā “Facebook”, kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  (b) tīklā “Instagram”,kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://help.instagram.com/155833707900388;
  (c) tīklā “LinkedIn”,kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  (d) tīklā “Youtube”, kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
  Iesakām izlasīt iepriekš norādīto trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas kādi jautājumi par to, kā tie izmanto Jūsu personas datus.

  15. ATBILDĪBA
  Jūs esat atbildīgi par savas paroles un sniegto datu konfidencialitāti, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem pieteikumiem utt.), kas mūsu Vietnē un/vai Aplikācijā tiek veiktas pieslēdzoties izmantojot Jūsu pieslēguma datus. Jūs nedrīkstat izpaust savu paroli trešajām personām. Ja mūsu Vietnē un/vai Aplikācijā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies Vietnei un/vai Aplikācijai, izmantojot Jūsu pieslēguma datus, mēs uzskatām, ka pieslēdzāties Jūs. Pieslēguma datu nozaudēšanas gadījumā, Jums ir nekavējoties par to jāinformē mūs Jums ērtākajā veidā (pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu). Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu mums sniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās Jūsu sniegtie dati, Jums ir nekavējoties par to jāpaziņo mums, nomainot attiecīgos datus reģistrācijas formā, vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas formā, par to informējot mūs pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Jums tādēļ, ka Jūs norādījāt nepareizus vai nepilnīgus personas datus, vai neinformējāt mūs par to izmaiņām.

  16. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
  Mēs varam jebkurā brīdī atjaunināt vai mainīt šo Politiku. Šāda atjaunināta mainīta Politika stāsies spēkā no tās publicēšanas brīža mūsu Vietnē un/vai Aplikācijā, ja vien cits Politikas stāšanās spēkā brīdis nav paredzēts citos Pārziņa noteikumos. Jums laiku pa laikam vajadzētu pārbaudīt un pārliecināties, vai Jūs apmierina aktuālā Politikas redakcija.