Kluba Noteikumi

“Lemon Gym” sporta klubu vispārējie noteikumi

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. „Lemon Gym“ Sporta klubu vispārējie Noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir saistoši visām personām, kuras izmanto „Lemon Gym” Sporta klubu (turpmāk Noteikumos - “Sporta klubs”) pakalpojumus. Šie Noteikumi ir kopīgi visiem Sporta klubiem ar zīmolu “Lemon Gym”.

 2. Sākt izmantot Sporta klubu pakalpojumus ir atļauts tikai Sporta kluba Biedram (turpmāk Noteikumos - “Biedrs”), kurš ir rūpīgi iepazinies ar Noteikumiem un to apstiprinājis ar savu parakstu, kā arī uzrādījis Sporta kluba administratoram savu personas identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju, kas apliecina Biedra identitāti. Biedram atsakoties iepazīties ar Noteikumiem noteiktajā kārtībā vai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, Sporta klubs ir tiesīgs neatļaut Biedram izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Biedrs, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, iepazīstas ar Noteikumiem, un kopā ar viņu parakstās arī vecāki (aizbildņi).

 3. Jauniešiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, Sporta klubu apmeklēt nav atļauts. Biedri, kuri ir vecāki par 16 gadiem un jaunāki par 18 gadiem, Sporta kluba pakalpojumus var izmantot tikai ar vecāku (aizbildņu) rakstiska veida piekrišanu, kura tiks parakstīta klubā. Parakstot šo piekrišanu, par 18 gadiem jaunākā Biedra vecāki (aizbildņi) apstiprina, ka nepilngadīgā Biedra veselības stāvoklis ļauj viņam izmantot Sporta kluba pakalpojumus, nepilngadīgais Biedrs iepazīsies ar Noteikumiem un apņemsies tos ievērot, tāpat arī šī piekrišana apliecina, ka Sporta klubam un trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies nepilngadīgā Biedra rīcības dēļ, kā arī, ka vecāki (aizbildņi) atbild par nepilngadīgā Biedra uzvedību Sporta klubā un jebkuru nepilngadīgā Biedra veselības traucējumu.

 4. Sporta kluba pakalpojumus Biedrs var izmantot, tikai iegādājoties personīgo abonementu (turpmāk tekstā - “Abonements”). Personīgais abonements tiek izsniegts Biedram, kurš vēlas regulāri apmeklēt Sporta klubu. Biedra iestāšanās maksa attiecas uz visām personām, kuras vēlas iegādāties noteikta perioda Abonementu Sporta klubā pirmo reizi iegādājas mēneša Abonementu, vai kuras Abonementu Sporta klubā iegādājas pēc pārtraukuma, kas ir ilgāks par 45 dienām. Biedra iestāšanās maksa ir 19,00 EUR.

 5. Biedram, kurš iegādājies Biedra abonementu šo Noteikumu 2.-3. punktos noteiktajā kārtībā, ir jāsāk izmantot Sporta kluba pakalpojumi (lai aktivizētu abonementu), ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc maksājuma veikšanas par karti, ja attiecīgajā līgumā nav noteikts cits Abonementu aktivizācijas termiņš. Ja Biedrs šo Noteikumu vai attiecīgā līgumā noteiktajā termiņā nesāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus, Abnements (-i) tiek aktivizēts (-i) automātiski, un sākas tās derīguma termiņa atskaite atbilstoši Abonementa veidam.

 6. Ja Biedrs aizmirsis vai citu iemeslu dēļ nav iesniedzis pirkstu nospiedumus (vai personu apliecinošu dokumentu), viņš Sporta klubā netiek ielaists. Šis Noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad ar Sporta kluba datu bāzē esošo fotogrāfiju un citiem datiem Biedru var identificēt un noteikt, ka viņa Abonements ir derīgs, šādā gadījumā Biedrs tiks vienu reizi ielaists Sporta klubā.

 7. Abonementa derīguma termiņš netiek apturēts ne Biedra slimības, ne arī kādos citos gadījumos.

 8. Personu, kuras izmanto Sporta kluba pakalpojumus, kā arī citu personu dati tiek kārtoti saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzību likumu. Biedrs piekrīt, ka viņa personas dati (tai skaitā sensitīvie personas dati) tiks apstrādāti Sporta kluba vajadzībām, lai Biedrs varētu izmantot Sporta kluba pakalpojumus.

 9. Katra Sporta kluba darba laiks ir norādīts pie katra Sporta kluba ieejas durvīm un tīmekļa vietnē www.lemongym.lv. Sporta klubam ir tiesības mainīt Sporta kluba darba laiku, iepriekš, ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, izvietojot atbilstošus paziņojumus katrā Sporta klubā, redzamā vietā un publicējot tīmekļa vietnē lemongym.lv.

 10. Sporta klubs var tikt slēgts ne ilgāk kā uz 48 stundām, lai veiktu profilakses darbus. Šajās dienās Biedriem Sporta kluba pakalpojumi netiek sniegti, un Biedrs par to tiek iepriekš informēts Sporta kluba telpās vai tīmekļa vietnē lemongym.lv.

 11. Biedrs, kurš maksā par Abonementu ar apdrošināšanas polisi (Balta, If, Gjensidige), apņemas vienu reizi mēnesī veikt maksājumu/polises reģistrāciju kluba reģistratūrā. Klienti, kuri izmanto ERGO apdrošināšanu - pirmās 4 apmeklējuma reizes mēnesī veic apmeklējuma reģistrāciju kluba reģistratūrā.

 

II Abonements

 1. Abonementa spēkā esamība:

  • Abonementa spēkā esamība Sporta klubos:

 • GLOBAL abonements piešķir Biedram tiesības brīvi piekļūt visiem Sporta klubiem (viens apmeklējums vienā dienā vienā Sporta klubā);

 • SINGLE (Viena kluba) abonements piešķir Biedram tiesības apmeklēt tikai vienu Sporta klubu.

  • Abonementa derīguma termiņš Sporta klubos (aprēķināts no Abonementa aktivizēšanas dienas)

 • 1 mēneša abonementa derīguma termiņš ir 30 kalendārās dienas;

 • 12 mēnešu abonementa derīguma termiņš ir 365 kalendārās dienas.

  • Sporta kluba Abonementa cenas un reģistrēšanās maksu, kas tiek publicēta Sporta kluba mājas lapā www.lemongym.lv, nosaka Sporta klubs.

 1. Abonementa maiņa

  • Biedrs, kurš vēlas mainīt Noteikumu norādītajā kārtībā iegādāto Abonementa veidu (piem. GLOBAL abonements uz Single abonementu), to var izdarīt Sporta kluba reģistratūrā, papildus samaksājot 3 EUR. Ja tiek mainīts lētāka veida Abonements uz dārgāku, Biedram ir jāsamaksā cenas star­pību saskaņā ar cenrādi, kas ir spēkā Abonementa veida maiņas dienā. Ja tiek mainīta dārgāka veida Abonements uz lētāku, cenu starpība Biedram netiek atmaksāta. Biedra Abonementa veida maiņa tiek veikta uzreiz pēc nepieciešamās cenas starpības samaksas.

  • Biedrs, kurš vēlas pārrakstīt savu Abonementu citai personai, to var veikt Sporta kluba reģistratūrā, iesniedzot iesniegumu un papildus sam­aksājot administrācijas maksu 5 EUR apmērā.

 2. Abonementa izbeigšana.

  • Biedram, kurš iegādājies Abonementu, samaksātā nauda netiek atmaksāta, ja vien Biedrs nevar izmantot Sporta kluba pakalpojumus Sporta kluba vainas dēļ vai citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

  • Biedram ir tiesības atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atmaksāt par Abonementu samaksātās naudas daļu proporcionāli laika periodam, kas atlicis līdz Abonementa derīguma termiņa beigām, tikai sedzot Sporta klubam tiešos zaudējumus, par kuriem uzskata:

 • *Cenas starpību, kas sastāda gada līguma cena mēnesī un standarta 1 mēneša (30 dienas) cena, kas tiek piemērota par katru apmeklēto mēnesi pirms 12 mēnešu perioda. Pēc 12 mēnešu perioda līguma laušanas zaudējumi nav jāsedz, ja Biedrs sniedz rakstisku iesniegumu par līguma laušanu 30 dienas iepriekš.

  • Biedram, kurš ir noslēdzis tiešā debeta līgumu par Biedra kartes iegādi, ir tiesības atteikties, tikai sedzot Sporta klubam tiešos zaudējumus*.

  • Klientiem (fiziskām personām), par kuru Abonementiem maksā viņu darba devēji (uzņēmumi), nav tiesību pieprasīt izbeigt Abonementu derīgu­mu un par to samaksātās naudas atmaksāšanu.

 

III Kluba apmeklējumi

 

 1. Biedrs, kurš iegādājies Abonementu, Sporta klubu var apmeklēt vienu reizi dienā Sporta kluba darba laikā. Apmeklējuma laiks ir neierobežots.

 2. Klubā var ierasties jebkurā laikā. Klubs ir jāatstāj pirms kluba slēgšanas. Klubā var ienākt ne vēlāk kā pusstundu pirms kluba slēgšanas.

 

IV Biedru uzvedības noteikumi un atbildība

 1. Sporta klubā un tā teritorijā Biedriem ir pienākums:

  • Sporta kluba zālē valkāt tikai šīm telpām paredzētu, tīru un kārtīgu sporta apģērbu un tikai slēgtos sporta apavus, kas stabili satur pēdu;

  • atbildīgi un rūpīgi izmantot Sporta kluba pakalpojumus, mantu un inventāru, veikt visus iespējamos pasākumus, lai, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus, nekaitētu Sporta kluba īpašumam, savai, citu Sporta kluba Biedru, Sporta kluba darbinieku un citu personu veselībai un mantai;

  • notiekot nelaimes gadījumam Sporta klubā, Biedram ir jāpieliek visas pūles, lai palīdzētu cietušajai personai un (vai), lai palīdzētu saglabāt Sporta kluba īpašumu, savukārt, nelaimes gadījuma vai cita notikuma lieciniekiem - sniegt visu vajadzīgo informāciju Sporta kluba darbiniekiem un ārstiem vai tiesībsargājošajām iestādēm;

  • nebūt alkohola vai citu apreibinošo psihoaktīvo vielu reibumā (narkotikas, medikamenti, vai citas apreibinošas vai toksiskas vielas). Esot aizdomām par Biedra iespējamo dzērumu vai intoksikāciju, Sporta kluba darbiniekam ir tiesības šādā stāvoklī esošu Biedru neielaist Sporta klubā vai arī izraidīt no sporta kluba.

  • nekavējoties informēt Sporta kluba darbiniekus par savas vai cita Biedra veselības pasliktināšanos vai traumu, kas radusies, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;

  • fotografēt un filmēt var tikai ar Sporta kluba vadības atļauju.

  • Pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīties ar Sporta kluba telpās izvietotajiem vai uz inventāra, vai aprīkojuma norādītajiem iekārtu un inventāra izmantošanas noteikumiem, esot neskaidrībām, nelietot šo aprīkojumu un inventāru, bet sazināties ar atbi­ldīgajiem Sporta kluba darbiniekiem un noskaidrot nepieciešamo informāciju;

  • izmantot Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai paredzētajam mērķim, aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādīto veidu un kārtību; neizmantot uz laiku sabojājušos aprīkojumu un inventāru, par bojāto aprīkojumu un inventāru informēt Sporta kluba atbildīgos darbi­nieku, kā arī sazināties ar viņiem, ja ir šaubas par aprīkojuma un cita inventāra stāvokli.

  • bezalkoholiskos dzērienus un ūdeni Sporta klubā ienest tikai neplīstošos traukos.

  • netraucēt citām personām izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Biedram, kurš pamanījis cita Biedra nepiedienīgu uzvedību, kas traucē per­sonām, vai var apdraudēt citas personas drošību vai veselību, ir jāinformē Sporta kluba atbildīgais darbinieks;

  • Biedriem (vai nepilngadīgo Biedru vecākiem (aizbildņiem)) ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kas nodarīti Sporta klubam, tā iekārtām un piederumiem, Sporta kluba darbiniekiem vai trešajām personām, tostarp citiem Biedriem, viņu īpašumam, saskaņā ar Sporta kluba zaudējumu izvērtējuma aktu. Biedram ir pienākums atlīdzināt nodarīto kaitējumu Sporta klubam ne vēlāk kā trīs (3) kalendāro dienu laikā no zaudējumu izvērtēšanas akta iesniegšanas dienas par nodarītajiem zaudējumiem atbildīgajam Biedram, izņemot gadījumus, ja ar Sporta kluba adminis­trācijas piekrišanu noslēgta vienošanās ar Biedru par citu zaudējumu atlīdzināšanas termiņu;

  • apmeklēt tikai Biedriem paredzētās telpas;

  • ievērot pārējās šajos Noteikumos norādītās prasības;

 

 1. Sporta klubā ir aizliegts:

  • Trenēties bez dvieļa;

  • trenēties apavos un apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam;

  • ienest alkoholiskos dzērienus un ūdeni stikla (plīstošos) traukos;

  • ienest un lietot pārtikas produktus un alkoholiskos dzērienus;

  • izmantot matu žāvētājus ne matu, bet apģērba (čību) žāvēšanai;

  • veikt ādas pīlingu, epilāciju, matu krāsošanu un citas personīgās higiēnas un estētiskās procedūras;

  • mazgāt drēbes.

 2. Sporta klubs nesniedz mantu uzglabāšanas pakalpojumus, bet sniedz Biedriem iespēju atstāt līdzi ņemtos priekšmetus noteiktajās vietās. Per­sonīgās mantas Biedri atstāj Sporta kluba ģērbtuvē un pārģērbšanās skapjos, kurus, atstājot mantas, Biedram ir jāaizslēdz. Biedriem ieteicams uz sporta zāli neņemt līdzi dārgus un vērtīgus priekšmetus. Sporta klubs nav atbildīgs par Biedru pārģērbšanās vai citās telpās atstātajiem priekšmetiem. Biedram par savu mantu pazušanu vai sabojāšanu Sporta klubs ir nekavējoties jāinformē.

 3. Sporta klubs nav atbildīgs par Biedru personīgo mantu zaudējumu un / vai bojājumu, ja vien tas nav noticis Sporta kluba vainas dēļ. Biedra atstātie priekšmeti Sporta klubā tiek glabāti 5 (piecas) dienas.

 4. Biedrs, ienākot Sporta kluba telpās, ievieto pirkstu Pirkstu nospieduma lasītājā.

 5. Biedram pārģērbšanās skapītis ir jāaizslēdz ar atslēgu, ko iegādājas Sporta kluba reģistratūrā (cena 5 EUR), vai jāņem līdzi sava atslēga. Personīgā atslēga ir nepieciešama, jo Sporta klubā ir īpaši skapīši, kas slēdzami tikai ar piekaramajām slēdzenēm.

 6. Biedram, izejot no Sporta kluba, skapītis jāatstāj atslēgtā veidā, atslēga jāņem sev līdzi vai jāatstāj tai paredzētajā vietā. Atstājot skapīti aizslēg­tu pēc Sporta kluba darba stundām, slēdzenes tiek atgrieztas, par zaudējumiem, kas tā dēļ radušies, Sporta klubs neatbild.

 7. Ja Biedrs vairāk nekā vienu reizi neizpilda vai vismaz vienu reizi rupji pārkāpj šos Noteikumus, kā arī gadījumos, kad Biedrs ar savu uzvedību vairāk nekā vienu reizi apdraud citu personu, kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus, intereses, vai Biedrs neuzklausa atbildīgo Sporta kluba darbinieku norādījumus, Sporta klubam ir tiesības anulēt abonementu, un (vai) to atteikties ielaist šādu personu sporta zālē. Biedra izdarītie pārkāpumi tiek fiksēti Sporta kluba personāla brīdinājumos, kas Biedram izteikti mutvārdos un (vai) rakstiski. Saskaņā ar šo punktu anulējot Abonementa derīgumu, Biedram tiek atmaksāta par abonementu samaksātā nauda, proporcionāli laika periodam, kas atlicis līdz kartes derīgu­ma termiņa beigām, atrēķinot Sporta klubam radušos tiešos zaudējumus Noteikumu neievērošanas dēļ. Nauda Biedram par Sporta kluba apmeklējumu, kura laikā izdarīts Noteikumu pārkāpums, vai ja konstatēti citi apstākļi, kas norādīti šajā punktā, netiek atmaksāta.

 8. Ņemot vērā Sporta kluba darba un klientu apkalpošanas specifiku, kā arī to, ka Biedri pašapkalpošanās veidā izmanto Sporta kluba pakalpo­jumus, Biedrs ir informēts un piekrīt, ka atsevišķās Sporta kluba darba stundās Sporta kluba telpās var nebūt Sporta kluba darbinieku.

 

V Biedru veselība

 1. Pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Biedram ir ieteicams konsultēties ar ārstu un sniegt Sporta kluba darbiniekiem patiesu informāciju par savu fizisko un veselības stāvokli. Negatīvās sekas, kas saistītas ar šī ieteikuma neievērošanu, uzņemas Biedrs.

 2. Sporta klubs sniedz Biedriem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, bet nevērtē šo pakalpojumu ietekmi un konkrētā Biedra veselību, kā arī negarantē to pozitīvo ietekmi, proti:

  • Sporta klubu sniegtie pakalpojumi, atkarībā no katra Biedra veselības stāvokļa, var negatīvi ietekmēt veselību, tādēļ Biedram ir jāņem vērā savs veselības stāvoklis, jābūt piesardzīgam un uzmanīgam, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus un patstāvīgi izvēloties konkrētos sporta rīkus, aprīkojumu, ar kuru sportot, kā arī fizisko slodzi, atbilstoši individuālām vajadzībām, personīgajām īpašībām un izvēlētās slodzes ietekmi uz organismu.

  • Biedram pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas ir jāpārliecinās, ka viņa veselības stāvoklis ļauj viņam apmeklēt Sporta klubu un izmantot sniegtos pakalpojumus. Biedrs (vai nepilngadīgo Biedru vecāki (aizbildņi)) ir pilnībā atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sporta kluba pakalpojumu izmantošanai un Biedra sniegto datu par savu veselības stāvokli patiesumu.

  • Sporta kluba pakalpojumi netiek sniegti Biedriem, kuriem ir veselības traucējumi, kas var radīt draudus paša Biedra vai citu personu veselībai un / vai dzīvībai, drošībai, kā arī higiēnas stāvoklim (infekcijas slimības, urīna nesaturēšana, citi veselības traucējumi). Par šādiem veselības traucējumiem Biedram sākotnēji ir pienākums informēt Sporta klubu. Sporta klubam, saņemot informāciju par šādiem Biedra veselības traucē­jumiem no kāda cita Biedra vai citā veidā, ir tiesības neielaist Biedru Sporta klubā vai kluba atsevišķā zonā.

  • Biedrs (vai nepilngadīgo Biedru vecāki (aizbildņi)) uzņemas visu atbildību par savas veselības traucējumiem, kas radušies Sporta klubā. Spor­ta klubs nav atbildīgs par Biedra veselībai un dzīvībai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu Sporta kluba sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot, ja kaitējums radies Sporta kluba personāla vainas dēļ.

  • Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Biedra veselības stāvokli vai izvēlētajai slodzei neatbilstošu veselības stāvokli, pēc Sporta kluba darbinieka lūguma Biedram treniņš ir jāpārtrauc. Turpmāka Sporta kluba pakalpojumu izmantošana ir atļauta tikai pēc kon­sultēšanās ar ārstu, un Biedram iesniedzot medicīnas izziņu, kas ļauj nodarboties ar sportu.

VI Papildu noteikumi trenažieru zālē.

 1. Biedrs ir informēts un piekrīt, ka Sporta kluba trenažieru zālē darbosies (sportos) patstāvīgi, pats izvēloties konkrētus sporta trenažierus, iekār­tas un aprīkojumu, kā arī fizisko slodzi atbilstoši savām individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu. Sporta kluba personāls trenažieru zālē nav pieejams, Biedra treniņi trenažieru zālē netiek uzraudzīti.

 2. Pirms trenažieru izmantošanas Biedram ir jāiepazīstas ar Sporta klubā izvietotajiem vai uz trenažieriem norādītajiem šī trenažiera lietošanas noteikumiem (par trenažieru izmantošanas kārtību un tā pareizu pielietošanu). Sporta klubs neatbild par zaudējumiem, kas Biedram radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu.

 3. Pirms vingrinājumu izpildes uz trenažiera jāuzklāj dvielis. Pēc trenažiera izmantošanas tas ir jāatstāj kārtīgs un atbilstoši lietojams citām per­sonām, kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus. Trenažieri, aprīkojums un citi sportam paredzētie piederumi, kā arī svaru bumbas ir jānovieto tam paredzētajās vietās.

 4. Ja trenažieris netiek izmantots, uz tā nevar sēdēt vai kā citādi traucēt to lietot citai personai, kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus.

 5. Par trenažieru vai cita trenažieru zāles aprīkojuma bojājumiem Sporta klubs ir nekavējoties jāinformē. Trenažieru zālē ir aizliegts izmantot bojātus trenažierus vai citu zāles aprīkojumu. Īslaicīgi bojātajam Sporta kluba aprīkojumam pievienota atzīme “īslaicīgi nav pieejams.” Sporta klubs neatbild par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu.

 6. Trenažieru zālē ir aizliegts:

  • trenēties bez dvieļa un apavos/apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam.

  • sportot un atrasties Biedriem vai citām personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Sporta kluba darbiniekam, pamanot trenažieru zālē personas, kas jaunākas par 16 gadiem, ir tiesības lūgt viņām atstāt trenažieru zāli.

  • Biedram sniegt trenera pakalpojumus citiem Biedriem vai personām.

 

Trenažieru zālē ir jāievēro arī citas Noteikumu punktos norādītās prasības.

 

„Lemon Gym” Sporta kluba administrācija patur tiesības atjaunināt šos Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.