Kluba Noteikumi

Sporta klubu Lemon Gym sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi

 I. Vispārējie nosacījumi 

 1. Sporta kluba Lemon Gym sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) ir saistoši visām personām, kuras izmanto sporta klubus Lemon Gym (turpmāk Noteikumu tekstā “Sporta klubs”). Šie Noteikumi attiecas uz visiem sporta klubiem ar preču zīmi Lemon Gym. Sporta kluba pakalpojumus atļauts izmantot tikai Sporta kluba dalībniekiem (turpmāk Noteikumu tekstā “Dalībnieks”) pēc rūpīgas iepazīšanās ar Noteikumiem, to apliecinot ar savu parakstu. Katrs Dalībnieks uzrāda Sporta kluba administratoram šo Dalībnieku identificējošu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Ja Dalībnieks atsakās iepazīties ar Noteikumiem un to apliecināt ar savu parakstu vai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, Sporta klubs ir tiesīgs atteikt Dalībniekam Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu.
  Nepilngadīgi Dalībnieki, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, parakstās kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Nepilngadīga Dalībnieka vecāki vai aizbildņi ar parakstu apstiprina faktu, ka nepilngadīgā veselības stāvoklis ļauj tam izmantot Sporta kluba pakalpojumus, ka nepilngadīgais ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un tos ievēros, un vecāki vai aizbildņi garantē Sporta klubam un trešām personām nodarītā kaitējumu atlīdzināšanu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā arī atbild par nepilngadīgā uzvedību Sporta klubā un jebkādiem traucējumiem nepilngadīgā veselībai. Dalībnieku personas dati tiek pārvaldīti saskaņā ar Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību noteikto kārtību. Sporta kluba apmeklētāji var Sporta kluba administrācijā iepazīties ar Sporta kluba privātuma aizsardzības politiku personas datu administrēšanas jomā un datu subjektu tiesībām. Visi Dalībnieku personas dati, tajā skaitā katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācijā, Sporta klubu apmeklējumu datumi un laiki, veikto maksājumu informācija un Noteikumu 3. punktā minētie pirkstu nospiedumu binārie kodi tiek uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu sniedzēja - Perfect Gym Solutions S.A., Polijā reģistrētas sabiedrības ar reģistrācijas numuru: 0000540912, ar ko Sporta klubs (SIA Gym LV, reģistrācijas Nr. 40103878721, personā) ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos par datu glabāšanu un konfidencialitāti. Minēto personas datu (tajā skaitā Dalībnieku pirkstu nospiedumu, kas tiek izteikti binārajos kodos, kurus nav iespējams atkodēt vai izmantot, lai nesankcionēti identificētu Dalībnieku) apstrādes mērķis ir nodrošināt Dalībniekiem efektīvu piekļuvi Sporta klubam un tā sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošinot Dalībnieku drošību Sporta klubu telpās, nepieļaujot trešo personu nesankcionētu piekļuvi Sporta klubam, kā arī nodrošināt Dalībnieku kontroli, nepieļaujot, ka Dalība tiek nesankcionēti nodota trešajām personām.
 2. Dalībnieki var izmantot Sporta kluba pakalpojumus tikai pēc personīgās dalības Sporta klubā noformēšanas (turpmāk tekstā “Dalība Sporta klubā” vai “Dalība”).
 3. Personīgā dalība tiek piešķirta Dalībniekiem, kuri vēlas regulāri apmeklēt Sporta klubu. Dalībnieki, kuri ir noformējuši Dalību, var to augšupielādēt savā Sporta kluba profilā un ieejai Sporta klubā izmantot pirkstu nospiedumus (neatgūstamais pirkstu nospiedumu modelis). Pirkstu nospieduma modelis uzrādāms pēc ierašanās Sporta klubā. Izmantojot elektronisko kontu, Dalībnieks var iegūt dalību uz 12 mēnešiem. Parakstot e-konta līgumu, Dalībnieks apņemas to pasūtīt caur savu interneta banku un izvēlēties automātiskā maksajuma veidu. Sīkāka informācija par e-konta izmantošanas nosacījumiem ir izklāstīta līgumā.
 4. Dalība Dalībniekiem tiek piešķirta arī, pamatojoties uz atsevišķi rakstisku vienošanos. Ar juridisku personu tiek slēgta atsevišķa rakstiska vienošanās par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu (par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu šādas juridiskās personas darbiniekiem, pārstāvjiem, utt.).
 5. Dalībniekiem, kuri ir ieguvuši Dalību Noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā, sāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus uzreiz pēc tās apmaksas, ja attiecīgajā līgumā nav paredzēts cits Dalības aktivizēšanas termiņš. Ja Dalībnieks nesāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus šajā Noteikumu punktā vai attiecīgajā līgumā paredzētajā laika periodā, abonements tiks aktivizēts automātiski un attiecīgā abonementa tipa derīguma termiņš tiks uzskaitīts no šī datuma.
 6. Ja Dalībnieks ir aizmirsis vai nav uzrādījis pirkstu nospieduma modeli (vai personu apliecinošu dokumentu) citu iemeslu dēļ, viņš netiks ielaists Sporta klubā. Šis nosacījums netiks piemērots gadījumos, kad Dalībnieku iespējams identificēt pēc Sporta kluba datu bāzē esošajiem fotoattēliem vai citiem datiem, un iespējams noteikts Dalības spēkā esamību.
 7. Dalība var tikt pārtraukta slimības gadījumā, tikai uzrādot to apliecinošus dokumentus.
 8. Dalība ir personīga. To aizliegts nodot citām personām. Šādas nodošanas gadījumā dalība tiks bloķēta bez iepriekšēja brīdinājuma.
 9. Katra Sporta kluba darba laiks ir norādīts tīmekļa vietnē www.lemongym.lv. Turklāt šī informācija ir publiskota uz katra Sporta kluba ieejas durvīm. Sporta klubs ir tiesīgs mainīt Sporta kluba darba laikus, izvietojot attiecīgus paziņojumus redzamā vietā katrā klubā un tīmekļa vietnē www.lemongym.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.
  9.1. Sporta klubu var aizvērt uz periodu līdz pat 48 stundām, kamēr tiek veikti apkopes darbi. Šādās dienās pakalpojumi Dalībniekiem netiks sniegti un viņi par to tiks iepriekš informēti.
 10. Abas puses pieliek pūles, lai atrisinātu jebkādus strīdus pārrunu ceļā; tomēr, ja tas nav iespējams, Dalībnieks ir tiesīgs iesniegt pieteikumu Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei vai tiesā.

  II. Dalība

  1. Kluba biedra dalības maksa (Join fee) attiecas uz klientiem, kuri atkārtoti iegādājas abonementu, pēc iepriekš pārtraukta līguma vai pēc iepriekš izmantota 1 mēneša abonementa.
  2. Kluba biedra dalības maksa (Join fee) ir 19 euro.

III. Abonementi

1. Abonementu derīgums Sporta klubos:

 • GLOBĀLĀ dalība ļauj Dalībniekam apmeklēt visus Sporta klubus;
 • Standarta dalība ļauj Dalībniekam apmeklēt vienu Sporta klubu.
  2. Abonementu derīguma termiņš Sporta klubos (sākot no dalības aktivizēšanas dienas):
 • 12 mēneša dalība ir derīga 365 kalendārās dienas;
  3. Sporta kluba dalības cenas un dalībnieku ieejas maksas, kuras publicētas Sporta kluba tīmekļa vietnē www.lemongym.lv, nosaka Sporta klubs.

 

Abonementa aizstāšana

 

 1. Dalībnieki, kuri vēlas mainīt Noteikumos paredzētajā kārtībā iegādātās dalības tipu (piemēram, GLOBĀLO dalību pret dalību vienā klubā), to var izdarīt Sporta kluba reģistratūrā, apmaksājot papildmaksu EUR 3 apmērā.  Ja lētāka dalības programma tiek mainīta uz dārgāku, Dalībnieks var apmaksāt dalības maksas starpību, balstoties uz Sporta klubā pieejamajām cenām dalības maiņas dienā. Dalības korekcija Dalībniekiem tiek veikta automātiski uzreiz pēc nepieciešamās starpības apmaksas. Ja dārgāka dalības programma tiek mainīta uz lētāku, dalības maksas starpība Dalībniekam netiek atgriezta, tomēr klientam ir tiesības atteikties no pakalpojumiem Noteikumu sadaļas “Izbeigšana” 2. punktā noteiktajā kārtībā un noformēt jaunu, lētāku dalību.

Abonementa izbeigšana

 1. Dalībnieki, kuri parakstījuši līgumu pēc 1.oktobra 2017 gada, ir tiesības pārtraukt līgumu bez maksas jebkurā brīdī, iesniedzot rakstisku iesniegumu sporta kluba administrācijā. Pēc iesnieguma saņemšanas, līgums tiek pārtraukts ar tekošā mēneša pēdējo dienu, veicot apmaksu par šo mēnesi.
 2. Dalībniekam ir tiesības pārtraukt līgumu jebkurā brīdī, iesniedzot rakstisku iesniegumu sporta kluba administrācijā, un sedzot sporta klubam tiešos zaudējumus 20 euro apmērā, par katru izmantoto līgumā noteikto mēnesi.
 3. Dalībniekiem, kuri ir iegādājušies dalību, nauda netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kad Sporta kluba vainas dēļ, Dalībnieks nav varējis izmantot Sporta kluba pakalpojumus un citos Noteikumos un līgumos starp Dalībnieku un Sporta klubu, kā ar tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 4. Sīkāka informācija par patērētāju kredīta līguma izbeigšanas nosacījumiem e-kontam ir pieejama ar dalībnieku noslēgtajā e-konta līgumā.
 5. Klienti (fiziskas personas), kuru dalību ir apmaksājuši darba devēji (uzņēmumi), nav tiesīgi pieprasīt dalības izbeigšanu un atgūt naudu par to.

Abonementa apstādināšana (iesaldēšana)

 1. Klients ir tiesīgs iegādāties šo pakalpojumu 1 reizi gadā un izmantot to dalītos laika intervālos.
 2. Kluba biedrs ir tiesīgs iegādāties abonementa iesaldēšanas pakalpojumu un apstādināt sava abonementa darbību uz noteiktu laika periodu.
  Minimālais iesaldēšanas termiņš ir 7 dienas, maksimālais - 1 mēnesis (30 dienas).
 3. Iesaldēšanas pakalpojuma maksa ir 4 euro. 

 

III. Uzturēšanās ilgums Sporta klubā 

Dalībnieki, kas iegādājušies dalību un ir iesnieguši pirkstu nospiedumu attēlu neatgūstamā pirkstu nospieduma modeļa izveidei, var apmeklēt Sporta klubu vairākas reizes dienā Sporta kluba darba laikā. Apmeklējuma ilgums nav ierobežots.

IV. Vispārējie Dalībnieku uzvedības noteikumi un atbildība par to neievērošanu

1. Sporta klubā un tā telpās Dalībnieks:

 • izmanto Sporta kluba pakalpojumus, īpašumu un inventāru atbildīgi un rūpīgi, veic iespējamās darbības, lai nenodarītu kaitējumu sev, Sporta klubam, savai veselībai un īpašumam vai citu Sporta kluba Dalībnieku un darbinieku veselībai un īpašumam;
 • nav apreibinošo vai psihoaktīvo vielu (narkotiku, zāļu, citu alkoholisko vai toksisko vielu) iespaidā. Sporta klubs ir tiesīgs neielaist Dalībnieku, kas neievēro šo Sporta kluba prasību. Ja pastāv aizdomas, ka Dalībnieks ir alkohola reibumā vai lietojis apreibinošas vielas, Sporta kluba darbiniekam ir tiesības šādus Dalībniekus izvest no Sporta kluba;
 • ja notiek negadījums, Dalībnieki, kuri spēj palīdzēt, pieliek visas pūles, lai sniegtu šādu palīdzību, un liecinieki sniedz visu nepieciešamo informāciju apkalpojošam personālam un ārstiem vai tiesībsargājošajām iestādēm;
 • nekavējoties informē Sporta kluba darbiniekus par savas vai citu Dalībnieku veselības pasliktināšanos vai traumu, kas iegūta, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
 • var fotografēt vai uzņemt video tikai pēc tam, kad ir saņemta Sporta kluba vadība atļauja. Ja Dalībnieks pārkāpj šo prasību, Sporta klubs patur tiesības izbeigt šāda Dalībnieks dalību, atgriežot maksu par nesniegtajiem pakalpojumiem;
 • Sporta klubā obligāti jāvalkā sporta drēbes un slēgti sporta apavi, kas stabili satur pēdu;
 • pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīstas ar aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumiem, kas izvietoti Sporta kluba telpās vai uz inventāra, vai aprīkojuma, un neskaidrību gadījumā neizmanto šo aprīkojumu un inventāru un sazinās ar atbildīgajiem Sporta kluba darbiniekiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju;
 • izmanto Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim, atbilstoši šī aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādītajām metodēm un procedūrām; neizmanto īslaicīgi bojātu aprīkojumu un inventāru, informē atbildīgos Sporta kluba darbiniekus par bojātu aprīkojumu un inventāru, kā arī sazinās ar viņiem, ja pastāv jebkādas šaubas par aprīkojuma vai cita inventāra stāvokļa atbilstību;
 • ienes bezalkoholiskos dzērienus un ūdeni tikai triecienizturīgos konteineros; ir aizliegts ienest vai lietot pārtikas produktus un alkoholu;
 • netraucē citiem Dalībniekiem izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Dalībnieki, kuri pamanījuši citu Dalībnieku neatbilstošu uzvedību, kas traucē pārējiem Dalībniekiem izmantot pakalpojumus vai arī var apdraudēt pārējo Dalībnieku drošību un veselību, par to informē atbildīgos Sporta kluba darbiniekus;
 • atlīdzina Sporta klubam nodarīto materiālo kaitējumu (par sabojātu aprīkojumu, inventāru, utt.), kas radies Dalībnieka vainas vai nepilngadīgo personu, kas kopā ar tiem ieradušās, dēļ, atbilstīgi Sporta kluba uzrādītajam zaudējumu novērtējuma apliecinājumam. Dalībnieks atlīdzina Sporta klubam nodarītos zaudējumus ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad atbildīgajam Dalībniekam ir uzrādīts zaudējumu novērtējuma apliecinājums, izņemot gadījumus, kad Sporta kluba administrācijai vienojoties ar Dalībnieku, ar Sporta kluba administrācijas piekrišanu tiek noteikts cits zaudējumu atlīdzības termiņš;
 • uzturas tikai Dalībniekiem paredzētajās zonās;
 • ievēro šo Noteikumu nosacījumus;

  2. Sporta klubā ir aizliegts:
 • ienest dzērienus stikla konteineros;
 • lietot alkoholiskos dzērienus;
 • izmantot matu žāvētāju apģērba (vai čību), nevis matu žāvēšanai;
 • veikt ādas attīrīšanu, depilāciju, matu krāsošanu un citas personīgās estētiskās higiēnas procedūras;
 • mazgāt apģērbu.

  3. Sporta klubs nesniedz īpašuma pieskatīšanas pakalpojumus, bet tikai nodrošina Dalībniekiem iespēju atstāt līdzpaņemtos produktus noteiktās vietās. Dalībnieki atstāj personīgās drēbes Sporta kluba garderobē un ģērbtuves skapīšos, kurus Dalībnieki var aizslēgt pēc tam, kad atstājuši tur savas lietas. Sporta kluba fitnesa zālē ir aizliegts ienest sporta somas vai mugursomas. Dalībniekiem nav ieteicams ienest Sporta klubā dārgus vai vērtīgus priekšmetus. Sporta klubs nav atbildīgs par Dalībnieku ģērbtuvēs vai citās kluba telpās atstāto mantu. Dalībnieks nekavējoties informē Sporta klubu par savu lietu pazušanu vai bojājumu. Sporta klubs nav atbildīgs par Dalībnieku mantu zudumu un/vai bojājumu, izņemot gadījumus, kad tas noticis Sporta kluba vainas dēļ. Dalībnieka sporta klubā atstātie priekšmeti tiek uzglabāti 7 kalendārās dienas pēc to zuduma datuma un pēc tam tie tiek iznīcināti. Atrastie dokumenti tiek nodoti policijai.

  4. Dalībnieks, kas ienāk Sporta kluba telpās, pirkstu novieto pirkstu nospiedumu modeļa skenerī. Dalībnieki aizslēdz attiecīgajā reizē pieejamo skapīti ar slēdzeni, kuru tie iegādājas Sporta kluba reģistratūrā (cena - EUR 5), vai arī tie var izmantot savas slēdzenes. Personīgā slēdzene ir nepieciešama, jo Sporta klubā ir īpaši skapīši, kurus slēdz tikai ar piekaramo atslēgu.

  5. Atstājot Sporta klubu, Dalībnieks atstāj skapīti atvērtu, paņem slēdzeni vai atstāj to tam paredzētajā vietā. Ja skapītis pēc Sporta kluba darba laika tiek atstāts slēgts, slēdzeni pārgriež un Sporta klubs nav atbildīgs par zaudējumiem.

  6. Sporta klubs ir tiesīgs atteikt pakalpojumu sniegšanu personām, kuras pārkāpj šos Noteikumus, kā arī citām nevēlamām personām, kuru uzvedība apdraud citu Sporta kluba Dalībnieku intereses un/vai ir nesavietojama ar šiem Noteikumiem. Sporta kluba atbildīgās personas ir tiesīgas pieprasīt Dalībniekiem, kuri ir pārkāpuši šos Noteikumus, izbeigt Sporta kluba pakalpojumu izmantošanu un atstāt Sporta kluba telpas. Nauda par šādu apmeklējumu Dalībniekam netiks atgriezta.

  7. Ja Dalībnieki neievēro šos noteikumus vai pārkāpj tos, kā arī gadījumos, kad Dalībnieks vairākkārt ar savu uzvedību apdraud citu Sporta kluba dalībnieku intereses vai vairākkārt ierodas Sporta klubā apreibinošo vielu ietekmē un neuzklausa atbildīgo Sporta kluba darbinieku sniegtos norādījumus, Sporta klubs ir tiesīgs izbeigt Dalībnieka dalību un neielaist Sporta kluba dalībnieku, kurš ir pārkāpis Noteikumus.

  8. Ņemot vērā Sporta kluba darba un klientu apkalpošanas specifiku un to, ka apmeklētāji patstāvīgi izmanto Sporta klubu pakalpojumus, apmeklētāji tiek informēti un piekrīt, ka Sporta kluba telpās noteiktos Sporta kluba darba laika periodos nav darbinieku.

  V. Dalībnieka veselība

 1. Sporta klubs sniedz dalībniekiem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, tomēr tas neizvērtē šo pakalpojumu ietekmi uz konkrētā Dalībnieka veselību, kā arī negarantē šo pakalpojumu pozitīvo ietekmi, t.i.:

1.1. Ņemot vērā konkrētā Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba sniegtajiem pakalpojumiem var būt negatīva ietekme uz Dalībnieka veselību; tādēļ apmeklētājam ir jābūt uzmanīgam un rūpīgam, pieņemot lēmumu par Sporta kluba apmeklējumu un izvēloties konkrētos sniegtos pakalpojumus.

1.2. Pakalpojumi netiek sniegti personām, kam ir veselības problēmas, kas var apdraudēt šīs personas vai citu Dalībnieku veselību un/vai dzīvību, drošību vai higiēnu (infekcijas slimības, nesaturēšana, cita nespēja noturēt, utt.), tādēļ, saņemot šādu informāciju, Sporta klubs patur tiesības neielaist Dalībniekus Sporta klubā vai noteiktās tā zonās.

1.3. Sporta klubs neatlīdzina ne finansiālo, ne morālo kaitējumu, kas nodarīts Dalībnieka veselībai un dzīvībai tā sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.

1.4. Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba darbinieks ir tiesīgs lūgt Dalībnieku uzrādīt ārsta apliecinājumu par viņa veselības stāvokli. Dalībnieka Sporta klubā uzrādītais ārsta apliecinājums netiek apstrādāts automātiski.

 
2. Izvēloties Sporta kluba pakalpojumus, Dalībnieks vispirms ņem vērā savu veselības stāvokli un šo pakalpojumu iespējamo ietekmi uz to:

2.1. Pirms uzsākt Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanu, Dalībnieks pārliecinās, ka viņa/s veselības stāvoklis ļauj apmeklēt Sporta klubu un izmantot konkrētos sniegtos pakalpojumus.

2.2. Izmantojot Sporta klubā esošos instrumentus un pakalpojumus, Dalībnieki patstāvīgi izvēlas konkrētu sporta aprīkojumu, treniņiem izmantoto aprīkojumu un fizisko slodzi, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām, personiskajām īpašībām un ietekmi uz ķermeni.

2.3. Pirms uzsākt Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanu, Dalībniekam ieteicams pārbaudīt savu veselības stāvokli un konsultēties ar ārstu. Atbildību par ar šī ieteikuma neievērošanu saistītajām negatīvajām sekām uzņemas pats Dalībnieks.

2.4. Dalībnieki, kuru veselības problēmas var apdraudēt viņus pašus vai citu Dalībnieku veselību un/vai dzīvību, informē Sporta klubu par tām.

2.5. Apmeklētāji pilnībā atbild par viņu pašu veselības stāvokļa piemērotību Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanai un par savu veselības stāvokli sniegto datu pareizību.

2.6. Visu atbildību par Dalībnieka veselības problēmām, ievainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas rodas, apmeklējot Sporta klubu, uzņemas apmeklētājs, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums nodarīts Sporta kluba vainas dēļ.

2.7. Ja rodas aizdomas par Dalībnieka veselības stāvokļa neatbilstību sporta nodarbībām, pēc Sporta kluba darbinieka pieprasījuma, Dalībnieks pārtrauc treniņu, konsultējas ar ārstu un uzrāda apliecinājumu par veselības stāvokļa piemērotību treniņam.

VI. Papildu noteikumi fitnesa zālē

1. Dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka darbosies (trenēsies) Sporta kluba fitnesa zālē patstāvīgi, paši izvēloties konkrētus trenažierus, instrumentus, iekārtas, kā arī fizisko slodzi, pamatojoties uz viņu individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz ķermeni. Fitnesa zālē Sporta kluba darbinieku nebūs; Dalībnieku treniņi fitnesa zālē notiks bez uzraudzības.

2. Pirms trenažieru izmantošanas ir jāiepazīstas ar to lietošanas noteikumiem un kārtību un uz tā veicamā vingrinājuma pareizu izpildi; noteikumi ir izvietoti Sporta kluba telpās vai uz trenažieriem.

3. Pirms vingrinājumu veikšanas uz trenažiera ir jāuzklāj dvielis. Pēc vingrinājuma veikšanas trenažieris ir jāatstāj citiem Dalībniekiem piemērotā lietošanas kārtībā. Trenažieru piederumi, cits fitnesa zāles aprīkojums un svari jānoliek savās vietās.

4. Ja trenažieris netiek izmantots starp vingrinājumiem, nav atļauts uz tā sēdēt vai kā citādi liegt citiem apmeklētājiem to izmantot.

5. Par trenažieru vai cita fitnesa zāles aprīkojuma darbības traucējumiem Sporta klubs ir nekavējoties jāinformē.

6. Fitnesa zālē ir aizliegts:

 • izmantot bojātus trenažierus un citu fitnesa zāles aprīkojumu;
 • izmantot apģērbu un apavus, kas nav piemēroti šīm telpām vai ir netīri, nekārtīgi, kā arī valkāt čības vai apmeklēt fitnesa zāli bez apaviem. Apmeklētāji, kuri šīs prasības pārkāpj, var netikt ielaisti fitnesa zālē;
 • trenēties bez dvieļa uzklāšanas uz trenažiera, pirms tā izmantošanas;
 • trenēties vai uzturēties fitnesa zālē personām, kas jaunākas par 16 gadiem.
 • ja Sporta kluba darbiniekam kļūst zināms, ka fitnesa zālē ir persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, tam ir tiesības lūgt šo personu atstāt fitnesa zāli;
 • 16-18 gadus vecas personas var trenēties fitnesa zālē, tikai uzrādot viena vecāka vai aizbildņa rakstisku apliecinājumu; 
 • sniegt trenera pakalpojumus.

 

 

 Pēc apmeklētāja pieprasījuma šo Noteikumu kopija ir apmeklētājam pieejama Sporta kluba reģistratūrā vai tiek nosūtīta pa e-pastu uz apmeklētāja norādīto adresi.

 

Ja rodas izmaiņas tirgus apstākļos vai tirgu regulējošajos tiesību aktos, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ, Sporta kluba Lemon Gym administrācija ir tiesīga atjaunināt Noteikumus, par to informējot klientus tīmekļa vietnē www.lemongym.lv.

 

Attiecīgā informācija par Sporta klubu Lemon Gym noteikumu pārskatīšanu ir pieejama tīmekļa vietnē www.lemongym.lv.